W dniu dzisiejszym wysyłka gratis. Zapraszamy :).

Urlop w dniach : 24.10.2023 - 26.10.2023
W tym czasie nie wysyłamy zamówień.

urlop

Do końca dnia 10 jednorazowych kuponów promocyjnych na wszystkie produkty . Podczas realizacji zamówienia wklej AKTYWNY kupon w polu "Posiadam kupon promocyjny".

Kliknij, aby uzyskać listę dostępnych kodów promocyjnych.

Nr.Kod promocyjnyZniżkaStatus
1 NIGHT1 10% Użyty
2 NIGHT2 10% Użyty
3 NIGHT3 10% Użyty
4 NIGHT4 10% Użyty
5 NIGHT5 10% Użyty
6 NIGHT6 8% Użyty
7 NIGHT7 8% Użyty
8 NIGHT8 8% Użyty
9 NIGHT9 8% Użyty
10 NIGHT10 8% Użyty

Polityka ochrony danych osobowych


Twoje dane są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 1. Administrator danych osobowych
 2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
 3. Pochodzenie danych
 4. Rodzaj przetwarzania danych osobowych
 5. Cel przetwarzania danych
 6. Przekazanie danych osobowych
 7. Czas przetwarzania danych osobowych
 8. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie
 9. Uprawnienie użytkownika względem własnych danych osobowych
 10. Postanowienia końcowe
 11. Organ nadzorczy i skargi
 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest firma:
  Bizur Magdalena Oleksy
  ul. Rodakowskiego 7/54
  43-100 Tychy
  NIP : 646 254 41 92
  Regon : 242 745 400

  Wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  Organ rejestrujący : Minister przedsiebiorczosci i technologii.

 2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

  Email : kontakt@fiufiu.co
  Tel : +48 796 220 996
  Magdalena Oleksy ul. Rodakowskiego 7/54 43-100 Tychy

 3. Pochodzenie danych

  Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w serwisie internetowym https://fiufiu.co. W tym w szczególności poprzez rejestrację konta użytkownika, zakup towaru, usługi, zadanie pytania, subskrypcję wyników wyszukiwania, kontakt z biurem obsługi klienta, zapisanie do newslettera etc.

 4. Rodzaj przetwarzania danych osobowych

  1. Do realizacji usługi/transakcji niezbędne są dane email, imię i nazwisko, adres do wysyłki oraz numer telefonu do kontaktu. Brak zgody na przetwarzanie tych danych uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe.
  2. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.
  3. W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych.

 5. Cel przetwarzania danych

  Dane osobowe użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy w szczególności:

  1. Świadczenia usług drogą elektroniczną.
   • Rejestracja konta użytkownika.
   • Kontaktu pomiędzy stronami transakcji.
  2. Dokonania płatności związanych z transakcją.
   • Wystawienie dokumentów księgowania.
  3. Kontaktu z Administratorem https://fiufiu.co w celu
   • Obsługi transakcji.
   • Przyjmowania sugestii.
   • Rozpatrywania reklamacji.
   • Rozwiązywania problemów technicznych.
  4. Monitorowanie aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, analizowanie oferty oraz zarządzanie aktywnością.
  5. Dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Administratora lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności użytkownika.
  6. Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich.
  7. Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika – przez e-mail lub/i telefon.
  8. Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.
   Ze względu na prawnie uzasadniony interes https://fiufiu.co dane osobowe są przetwarzane również w celu
   • Zapewnienia bezpieczeństwa usług.
   • Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.
   • Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.
   • Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku gdy nie są one związane z realizacją umowy.
   • Archiwizacji danych.

 6. Przekazanie danych osobowych

  1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez https://fiufiu.co oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.
  2. Dane osobowe użytownika będą przekazane do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
   • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia)
  3. Dane osobowe użytkownika będą przekazane do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  4. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).
  5. Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.
  6. Ponadto dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do takich podmiotów jak:
   • Portale społecznościowe
   • Biuro rachunkowe
   • Dostawcy płatności
   • Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych
   • Podmioty zapewniające usługi statystyczne np: Google Analytics
   • Hostingodawcy
   • Firmy kurierskie
  7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w pkt. §6.2 i §6.3, dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
   • ING Bank Śląski S.A.
   • Twisto Polska sp. z o.o.

 7. Czas przetwarzania danych osobowych

  1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.
  2. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
  3. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

 8. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie

  Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika.

 9. Uprawnienie użytkownika względem własnych danych osobowych

  1. Każdy użytkownik ma prawo do:
   • Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
   • Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
   • Usunięcia danych
    • Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy .
   • Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
    • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
    • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
    • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
    • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
   • Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
   • Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
   • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
    • W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację osoby.
  2. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:
   • Drogą elektroniczną na adres : kontakt@fiufiu.co
   • Na adres: Magdalena Oleksy ul. Rodakowskiego 7/54 43-100 Tychy
   • Osobiście w siedzibie Administratora.
  3. Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.

 10. Postanowienia końcowe

  W przypadku, gdy podanie przez użytkownika danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez użytkownika danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

  W przypadku, gdy podanie przez użytkownika danych osobowych następuje w celu przekazania danych osobowych użytkownika do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy

  W przypadku przekazania danych osobowych użytkownika do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez użytkownika płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

  W przypadku przekazania danych osobowych użytkownika do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem

  W przypadku przekazania danych osobowych użytkownika do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania użytkownikowi dokonania zapłaty ceny za nabyty przez użytkownika towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

 11. Organ nadzorczy i skargi

  W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.