W dniu dzisiejszym wysyłka gratis. Zapraszamy :).

Urlop w dniach : 24.10.2023 - 26.10.2023
W tym czasie nie wysyłamy zamówień.

urlop

Do końca dnia 10 jednorazowych kuponów promocyjnych na wszystkie produkty . Podczas realizacji zamówienia wklej AKTYWNY kupon w polu "Posiadam kupon promocyjny".

Kliknij, aby uzyskać listę dostępnych kodów promocyjnych.

Nr.Kod promocyjnyZniżkaStatus
1 NIGHT1 10% Użyty
2 NIGHT2 10% Użyty
3 NIGHT3 10% Użyty
4 NIGHT4 10% Użyty
5 NIGHT5 10% Użyty
6 NIGHT6 8% Użyty
7 NIGHT7 8% Użyty
8 NIGHT8 8% Użyty
9 NIGHT9 8% Użyty
10 NIGHT10 8% Użyty

Regulamin


 1. Postanowienia ogólne
  1. Sklep - Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną przez właściciela Sklepu [dalej "Sprzedawca"] za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
  2. Sprzedawca - Właściciel Sklepu:
   BIZUR Magdalena Oleksy
   ul. Rodakowskiego 7/54
   43-100 Tychy
   NIP: 646 254 41 92
   Regon: 242745400
   tel. +48 796 220 996
   email: kontakt@fiufiu.co

   Wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
   Organ rejestrujący : Minister przedsiebiorczosci i technologii.
  3. Konsument - Oznacza ono osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. Klient - Osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną.
  5. Zamówienie - Oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
  6. Towar - Produkt prezentowany w Sklepie internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów.
  7. Umowa Sprzedaży - Umowa Sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
  8. Regulamin - Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowa Sprzedaży zawieranej z Klientem.
 2. Zamówienia
  1. Zamówienia można składać poprzez dodanie do koszyka wybranych produktów.
  2. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy Towaru. Zamówienie jest automatycznie przyjmowane do realizacji po jego złożeniu.
  3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Towarze w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
  4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta dochodzi od razu do zawarcia umówy a Zamówienie jest automatycznie przyjmowane do realizacji przez Sprzedawcę.
  5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
  7. Klient udziela Sprzedawcy pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów, na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego.
  8. W przypadku nieodebrania przesyłki z paczkomatu lub kurierskiej, sklep FiuFiu.co zastrzega sobie prawo do obciążenia kosztami wysyłki i powrotu przesyłki kupującego.
  9. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep fiufiu.co może zaproponować Klientowi anulowanie całości zamówienia, anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie, podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka przesyłek).
  10. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie sklepu FiuFiu.co), sklep dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta.
  11. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, FiuFiu.co zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 6 regulaminu.
 3. Płatności
  1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności .
  2. Ceny przesyłek określone są w Kosztach dostawy
  3. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar i przesyłkę.
 4. Wysyłka Towaru
  1. Zamówiony Towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  2. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu.
 5. Reklamacje
  1. W przypadku niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży Klient będący Konsumentem powinien odesłać do Sklepu, reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.
  2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
  3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Konsumentowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
  4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji Towaru.
 6. Prawo odstąpienia od Umowa Sprzedaży
  1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
  2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostawy. Oświadczenie można także złożyć poprzez adres email : kontakt@fiufiu.co. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowa Sprzedaży, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą. Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.
  4. W terminie 14 dni od otrzymania przez Sklep zwróconego Towaru Sprzedawca zwraca Klientowi będącego Konsumentem zapłaconą kwotę.
 7. Ochrona prywatności
  1. Polityka ochrony danych osobowych opisana jest w odrębnych przepisach : Polityka ochrony danych osobowych
 8. Własność intelektualna
  1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Klienta jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie za pośrednictwem e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.
  2. Nazwa fiufiu.co oraz cała zawartość Sklepu podlega ochronie przez prawo autorskie, prawa własności do baz danych i innych dóbr intelektualnych. Zabrania się kopiowania, publikowania i przetwarzania informacji zawartych na stronie bez zgody autora.
 10. Wejście w życie i zmiany Regulaminu
  1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
  2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w Zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
  3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
  4. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.
  5. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.