Regulamin


 1. Postanowienia ogólne
  1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
  2. Właścicielem Sklepu jest: BIZUR Magdalena Oleksy, ul. Jaśkowicka 53/19, 43-100 Tychy , NIP: 646 254 41 92, tel. +48 796 220 996, adres email: kontakt@fiufiu.co
  3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
  5. Użytkownik składając zamówienie akceptuje Regulamin sklepu internetowego https://fiufiu.co
  6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Zamówienia
  1. Zamówienia można składać poprzez dodanie do koszyka wybranych produktów oraz przejście całej procedury opisanej w zakładce "jak kupować"
  2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Zamówienie jest automatycznie przyjmowane do realizacji po jego złożeniu.
  3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
  4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Po złożeniu zamówienia przez Klienta dochodzi od razu do zawarcia umówy a zamówienie jest automatycznie przyjmowane do realizacji przez Sprzedawcę.
 3. Płatności
  1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
  2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
  3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 4. Wysyłka towaru
  1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (dostępne w zakładce - sposób dostawy) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym i umówieniu terminu.
  2. W przypadku płatności za przelewu na konto bankowe, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili zaksięgowania płatności na konto.
  3. W przypadku płatności w inny sposób niż PayPal lub płatność przy odbiorze, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 5. Reklamacje
  1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
  2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
  3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
  4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.
 6. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.
  4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.
 7. Ochrona prywatności
  1. Polityka ochrony danych osobowych opisana jest w odręnych przepisach : Polityka ochrony danych osobowych
 8. Własność intelektualna
  1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
 9. Wejście w życie i zmiany Regulaminu
  1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
  2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
  3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
  4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
  5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.